به سایت دكتر جهانگیر عابدی کوپایی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتي اصفهان- دانشكده كشاورزي- گروه مهندسي آب، كد پستي 54156. دكترجهانگير عابدي كوپايي تلفن : 031-333913433 فکس : 3912254 311 98+ وب سایت : دكتر جهانگیر عابدی کوپایی
 • استاد
زمینه های تحقیقاتی :
 • منابع آب
 • کنترل، بهسازی و کاربرد روانابهای شهری در تأمین آب فضای سبز
 • آلودگي آب و خاك و بهسازي آنها، بهینه سازی مصرف آب
 • آبهای نامتعارف (آبهاي شور، پسابهاي شهري و صنعتي)، طراحی تالاب مصنوعی به منطور تثیه تکمیلی آبهای نامتعارف
 • بهبود کیفیت آبهای نامتعارف با کاربرد فناوریهای نوین
 • پهنه بندی خشکسالی
 • نیاز آبی گیاهان
 • آب مجازی
 • هیدرولیک جريان آب در محيط هاي متخلخل
 • مدلسازی آبهای زیرزمینی
 • ژئوتكنيك سازه هاي هيدروليكي

تحت نظارت وف ایرانی