شما اینجا هستید

عناوین پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترارديف------------------------------عنوان رساله دکترا--------------------------------------- نام دانشجو
*********************************************************************************************************

-استفاده از مدل SWAT به منظور بررسي آلودگی نيترات آبهای زيرزمينی و ارائه راهکارهای مديريتی در دشت همدان- بهار---سمیرا اخوان
*********************************************************************************************************
-اثر زئولیت و زئولیت اصلاح شده با سورفکتنت بر آبشویی نیترات در کشت ذرت---راحله ملکیان

*********************************************************************************************************
-آلودگی زدایی از آبهای نامتعارف با استفاده از زیست مواد اصلاح شده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی--- محمد جواد امیری
*********************************************************************************************************

رديف------------------------------عنوان پايان نامه--------------------------------------- نام دانشجو
*********************************************************************************************************

1- الگوي توزيع رطوبت در پروفيل خاك از منبع نقطه‌اي تحت رژيم جريان منقطع--- مهرداد نوروزي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- بررسي تراوش حاصل از پوشش بتني كانالهاي آبياري با تركيب پوسته شلتوك--- علي ملايي عنبران
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3- اثرات پساب و سيستمهاي آبياري بر برخي از خواص فيزيكي، شيميايي
و آلودگي خاك تحت كشت چند محصول زراعي--- محمدرضا باقري
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4- بررسي خصوصيات مكانيكي پوشش بتني كانالهاي آبياري با تركيبي از
خاكستر پوسته شلتوك در محيط هاي سولفاته--- محمدعلي فتحي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5- ارزيابي پتانسيل آلوده كنندگي لندفيل اصفهان بر منابع آب زيرزميني--- حميدرضا نصيرزاده
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6- بررسي تأثير پساب تصفيه شده بر خصوصيات هيدروليكي خروجي‌ها در سيستم آبياري قطره‌اي--- عباس بختياري فر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
7- ارزيابي تأثير افزودن مواد جاذب رطوبت بر ظرفيت نگهداشت آب در اراضي آبخيز اردستان--- فرحناز سهراب
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
8- بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كاربرد آب در آيياري نواري
براي سه مزرعه آزمايش در اصفهان--- مريم دهقاني احمدآبادي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
9- برآورد مدل رياضي پتانسيل اسمزي- هدايت الكتريكي بافتهاي غالب خاك منطقه اصفهان
به روش كاغذ صافي--- حسن مهدي زاده
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
10- بررسي تأثير آبياري با فاضلاب تصفيه شده شهري زابل روي كيفيت و عملكرد گندم
و برخي ويژگيهاي خاك--- جواد طالبي سميرمي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
11- اثر تنش هاي رطوبتي و آفات بر تابع توليد ذرت--- رعنا سليماني
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
12- اثر تنش آبي و آفت بر عملكرد لوبيا چشم بلبلي--- مژگان صالحي سيرزار
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
13- اثر ريشه گياهان كراسولا و تاغ تحت آبياري با پساب تصفيه شده بر مقاومت برشي خاك--- فرهود فكوري
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
14- اندازه‌گيري باقيمانده ديازينون و برخي از آلاينده‌هاي شيميايي آب‌هاي سطحي و زيرزميني
اطراف زاينده‌رود--- زهره نصري نصرآبادي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
15- كاربرد هيدروژل سوپر جاذب و ميكروكپسول كند رهش بر بهبود كارآيي مصرف آب و كود--- مهسا مسفروش
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
16- تخمين ميزان تبخير- تعرق در گلخانه--- محمدجواد اميري بوگر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
17- استفاده از نانوذرات براي ساخت مواد پر كننده درزهاي انبساط و انقباض كانالهاي
بتني انتقال آب--- سيد عليرضا گوهري
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
18- كاهش EC آب آبياري با استفاده از نانو ذرات در محيط متخلخل فيلتر شني سيستم
آبياري قطره‌اي--- الهام مهري اصفهاني
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
19- تأثير تغيير پارامترهاي اقليمي روي تبخير و تعرق در چند منطقه ايران--- محمدجواد خردادی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
20- تأثير رژيم آبياري و كاربرد هيدروژل بر گياه پالايي خاكهاي آلوده به مواد نفتي--- الهام قاهري
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
21- تأثير متقابل كاربرد مواد جاذب رطوبت طبيعي و مصنوعي بر خصوصيات هيدروليكي خاك--- فريدالرضا سليمي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
22- نقش عناصر ايجادكننده سختي آب آشاميدني بر كمبود فلوئور و اثرات زيست محيطي
ناشي از آن (مطالعه موردي منطقه قوچان)--- ميرحسين ظريف هنرور
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
23- تعيين چند شاخص خشكسالي جديد و تحليل فراواني منطقه‌اي آنها
با استفاده از گشتاورهاي خطي--- هادي حسن زاده
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
24- تعيين نياز آبي و ضريب گياهي برخي از كشت‌هاي گلخانه‌اي--- محمدجواد زارعيان
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
25- بررسي شاخص‌هاي كيفيت آب و غلظت برخي از فلزات سنگين در رسوبات زاينده رود--- اعظم تيموري جروكاني
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
26- تأثير مالچ هاي چوبي، سنگي و تراشه‌ هاي لاستيكي بر تبخير و تعرق
با استفاده از مدلهاي REF-ET، ZFP و OPTIWAT--- مهسا رحماني
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
27- بررسي رفتار سينتيكي جذب بر برخي از عناصر شيميايي آبهاي نامتعارف
توسط تراشه‌هاي لاستيك در محيط متخلخل--- معظم خالقي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
28- ارزيابي استراتژي هاي مختلف كشت ذرت و گندم در اصفهان در دوره حاضر و آينده
با استفاده از نرم افزار DSSAT--- سيد امين مصطفوي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
29- برآورد تبخير- تعرق با استفاده از الگوريتم توازن انرژي سطح براي زمين (SEBAL)
و تصاوير ماهواره‌اي--- حنيف عبدلي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
30- مدلسازي پالايش سبز خاكهاي آلوده به نيكل--- سيد يحيي هاشمي‌نژاد
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 مدلسازي تغذيه طبيعي و مصنوعي دشت شهرضا و تأثير تغذيه مصنوعي بر كيفيت منابع آب زيرزميني--- محسن نكويي
 

تحت نظارت وف ایرانی