شما اینجا هستید

فهرست دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای ارائه شده از ابتدا تاکنون

نیمسال اول سال تحصیلی 1376-1375 نام درس دوره کارشناسی هیدرولیک // هیدرولیک انهار نیمسال دوم سال تحصیلی 1376-1375 نام درس دوره کارشناسی مکانیک سیالات // مدیریت منابع آب // عملیات تخصصی مهندسی آب نیمسال اول سال تحصیلی 1377-1376 نام درس دوره کارشناسی هیدرولیک // مکانیک سیالات دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل نیمسال دوم سال تحصیلی 1377-1376 نام درس دوره کارشناسی مکانیک سیالات // مدیریت منابع آب عملیات تخصصی مهندسی آب // هیدرولیک انهار دوره دکترا جریان در محیطهای متخلخل نیمسال اول سال تحصیلی 1378-1377 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب // مکانیک سیالات // جلسه بحث محیط زیست دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل دوره دکترا مدل های ریاضی در فیزیک خاک نیمسال دوم سال تحصیلی 1378-1377 نام درس دوره کارشناسی مکانیک سیالات // هیدرولیک انهار // جلسه بحث محیط زیست دوره کارشناسی عملیات تخصصی مهندسی آب نیمسال اول سال تحصیلی 1379-1378 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب // اصول و روشهای آبیاری // جلسه بحث محیط زیست نیمسال دوم سال تحصیلی 1379-1378 نام درس دوره کارشناسی مکانیک سیالات // اصول و روشهای آبیاری // جلسه بحث محیط زیست // هیدروتکنیک و طراحی استخرها دوره دکترا جریان در محیطهای متخلخل نیمسال اول سال تحصیلی 1380-1379 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب // اصول و روشهای آبیاری // جلسه بحث محیط زیست نیمسال دوم سال تحصیلی 1380-1379 نام درس دوره کارشناسی مکانیک سیالات // طراحی شبکه آبرسانی شهری // جلسه بحث محیط زیست // جلسه بحث آبخیزداری // هیدروتکنیک و طراحی استخرها نیمسال اول سال تحصیلی 1381-1380 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب دوره کارشناسی ارشد آبهای زیرزمینی نیمسال دوم سال تحصیلی 1381-1380 نام درس دوره کارشناسی طراحی شبکه آبرسانی شهری // اصول و روشهای آبیاری // هیدروتکنیک و طراحی استخرها // جلسه بحث محیط زیست دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل نیمسال اول سال تحصیلی 1382-1381 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب دوره کارشناسی ارشد سمینار کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 1382-1381 نام درس دوره کارشناسی اصول و روشهای آبیاری // هیدروتکنیک و طراحی استخرها دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل نیمسال اول سال تحصیلی 1383-1382 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب // اصول و روشهای آبیاری دوره کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب نیمسال دوم سال تحصیلی 1383-1382 نام درس دوره کارشناسی اصول و روشهای آبیاری // هیدروتکنیک و طراحی استخرها دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل نیمسال اول سال تحصیلی 1384-1383 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب // اصول و روشهای آبیاری نیمسال دوم سال تحصیلی 1384-1383 نام درس دوره کارشناسی اصول و روشهای آبیاری // هیدروتکنیک و طراحی استخرها دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل نیمسال اول سال تحصیلی 1385-1384 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب دوره دکترا جریان در محیطهای متخلخل دوره دکترا نفوذ و نشت آب در خاک نیمسال دوم سال تحصیلی 1385-1384 نام درس دوره کارشناسی هیدروتکنیک و طراحی استخرها // آبهای زیرزمینی دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل دوره کارشناسی ارشد آبهای زیرزمینی نیمسال اول سال تحصیلی 1386-1385 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب دوره دکترا نفوذ و نشت آب در خاک نیمسال دوم سال تحصیلی 1386-1385 نام درس دوره کارشناسی آبهای زیرزمینی // هیدروتکنیک و طراحی استخرها // مکانیک سیالات دوره کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل نیمسال اول سال تحصیلی 1387-1386 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب دوره دکترا نفوذ و نشت آب در خاک نیمسال دوم سال تحصیلی 1387-1386 نام درس دوره کارشناسی آبهای زیرزمینی // هیدروتکنیک و طراحی استخرها // مکانیک سیالات دوره کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل نیمسال اول سال تحصیلی 1388-1387 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب // مدیریت منابع آب دوره دکترا نفوذ و نشت آب در خاک نیمسال دوم سال تحصیلی 1388-1387 نام درس دوره کارشناسی آبهای زیرزمینی // هیدروتکنیک و طراحی استخرها // مکانیک سیالات دوره کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل نیمسال اول سال تحصیلی 1389-1388 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب // مدیریت منابع آب دوره دکترا نفوذ و نشت آب در خاک نیمسال دوم سال تحصیلی 1389-1388 نام درس دوره کارشناسی هیدروتکنیک و طراحی استخرها // آبهای زیرزمینی دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل دوره کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب نیمسال اول سال تحصیلی 1390-1389 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب // مکانیک سیالات دوره دکترا نفوذ و نشت آب در خاک نیمسال دوم سال تحصیلی 1390-1389 نام درس دوره کارشناسی هیدروتکنیک و طراحی استخرها // مکانیک سیالات // مدیریت منابع آب دوره کارشناسی ارشد ژئوتکنیک سازه های آبی دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل نیمسال اول سال تحصیلی 1391-1390 نام درس دوره کارشناسی طراحی ساختمانهای انتقال آب // مدیریت منابع آب دوره دکترا نفوذ و نشت آب در خاک نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-1390 نام درس دوره کارشناسی هیدروتکنیک و طراحی استخرها دوره کارشناسی ارشد ژئوتکنیک سازه های آبی دوره کارشناسی ارشد جریان در محیطهای متخلخل

تحت نظارت وف ایرانی