شما اینجا هستید

عناوین سخنرانی های کلیدی در کنفرانس های ملی و بین المللی

فهرست برخی از سخنرانی های کلیدی در کنفرانس های ملی و بين المللی:
************************************************************************************************************

اصفهان- دانشگاه اصفهان- همایش هم اندیشی زاینده رود، خشکسالی، چالشها و راهکارها- سال1390- عنوان سخنرانی:
پهنه بندی خشکسالی استان اصفهان و راهکارهای مدیریت کم آبی

************************************************************************************************************

مشهد- دومين سمينار ملي جايگاه آبهاي بازيافتي و پساب در مديريت منابع آب-28 مهر 1389- عنوان سخنرانی:
لزوم برنامه ریزی هدفمند برای کاربرد پساب تصفیه شده بعنوان منبع آب رو به رشد در تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی کشور

************************************************************************************************************

مشهد- همايش ملي الگوهاي توسعه پايدار در مديريت آب- 1 اسفند 1388- عنوان سخنرانی:اصلاح الگوي مصرف آب
در فضاي سبز شهري

************************************************************************************************************

اصفهان- اولين همايش مديريت جامع حوزه زاينده رود- 14تا 15 اسفند 1387 - عنوان سخنرانی:
ارزيابي مقدار اتلاف آب ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل توليد و مصرف در استان اصفهان

************************************************************************************************************

اصفهان- همايش كاربردي خشكسالي (چالشها و راهكار) مركز - شهريور 1387- عنوان سخنرانی: روشهاي كاهش اثرات خشكسالي

************************************************************************************************************

مشهد - اولين سمينار ملي جايگاه آبهاي بازيافتي و پساب در مديريت منابع آب- اول و دوم خرداد 1387- عنوان سخنرانی:
استفاده از آبهاي بازيافتي در طرح هاي بيابانزدايي

************************************************************************************************************

اصفهان- دومین همایش ملي خشکسالی و راهکارهای مديريت آن-آذر 1387- عنوان سخنرانی:استفاده بهینه از آبهاي نامتعارف (پسابهای صنعتی، شهری و کشاورزی)

************************************************************************************************************

اصفهان- همايش بهره وری آب در کشاورزی - 26 آبان 1384- عنوان سخنرانی: کم آبياری روشی برای ارتقا بهره وری آب در کشاورزی

************************************************************************************************************

تهران- فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران- دومين همايش روشهاي پيشگيري از اتلاف منابع ملي - خرداد 1384- عنوان سخنرانی: روشهاي پيشگيري از اتلاف منابع آب

************************************************************************************************************

تهران- پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران- همايش بين المللي سيمان -16 آبان 1384 - عنوان سخنرانی:
ويژگی های هيدروليکی خاکهای مختلف بر اثر افزودن سو پر جاذبهای مصنوعی و طبيعی با استفاده از مدل RETC

************************************************************************************************************
تهران- مرکز همایشهای صدا و سیمای علوم جمهوري اسلامي ايران- همایش بین المللی سیمان- 29 مهر تا 1 آبان 1383- عنوان سخنرانی: بررسي مقاومت فشاري و كششي بتن حاوي پوزولان هاي طبيعي و مصنوعي

************************************************************************************************************

مازندران- همايش اثرات زيست محيطي پسابهاي كشاورزي بر آبهاي سطحي و زيرزميني- سال 1380- عنوان سخنرانی:
اثرات زيست محيطي آبياري با پساب تصفيه شده بر منابع آب زيرزميني

************************************************************************************************************

- Seoul-South Korea-52nd IEC Meeting & 1st Asian Regional Conference of the International Commission on Irrigation and Drainage (ICID, International workshop on wastewater reuse management - Sept, 2001:

"Influence of Treated Wastewater and Irrigation Systems on Soil Physical Properties in Isfahan Province”
************************************************************************************************************

Oman-Sultan Qaboos University - International Conference on Soil and Groundwater Contamination and Clean up in Arid Countries- 20-23 Jan. 2003
"Phytoremediation of Lead– Contaminated Soils in central Iran”
************************************************************************************************************
 

تحت نظارت وف ایرانی