شما اینجا هستید

انتشارات

Books Chapter
sort ascending
کاربرد نانوتکنولوژی در محیط زیست May 2012
Journal Papers
sort ascending
3- باتر، م.، ح. احمدی. و عابدی کوپایی، ج. 1401. روش جدیدی برای اندازه‌گیری میزان نفوذپذیری وخاصیت عایقبندی مصالح خاکی در مقابل رطوبت و بارندگی درمحوطه های باستانی وبناهای تاریخی، پژوهه باستان سنجی، 7(2):37-56 Spring 1401
4- عابدی کوپایی، و ا. قدس مطهری و ن. نجفی.1401. مهندسی آب و فاضلاب بهبود کیفیت زه‏آب‏های شور به روش گیاه‌پالایی . مجله علوم و مهندسی آب و فاضلاب. .10.22112/jwwse.2022.313508.1295 DOI. Spring 1401
2- عابدی کوپایی، ج.، م.ح. حکیمیان ، آ. معتمدی و ا. قدس مطهری. عملکرد سیستم وتیور در تصفیه تکمیلی پساب شهری. مدیریت آب و آبیاری، دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 275-290 Summer 1400
2- عابدی کوپایی، ج.، م.ح. حکیمیان ، آ. معتمدی و ا. قدس مطهری. عملکرد سیستم وتیور در تصفیه تکمیلی پساب شهری. مدیریت آب و آبیاری، دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 275-290 Summer 1400
2- عابدی کوپایی، ج.، م.ح. حکیمیان ، آ. معتمدی و ا. قدس مطهری. عملکرد سیستم وتیور در تصفیه تکمیلی پساب شهری. مدیریت آب و آبیاری، دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 275-290 Summer 1400
2- عابدی کوپایی، ج.، م.ح. حکیمیان ، آ. معتمدی و ا. قدس مطهری. عملکرد سیستم وتیور در تصفیه تکمیلی پساب شهری. مدیریت آب و آبیاری، دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 275-290 Summer 1400
ارزيابی خصوصيات مکانيکی کانال‌های انتقال آب ساخته شده از بتن حاوی نانوپوزولان خاکستر غلاف گندم Winter 1389
Publications
sort ascending
تأثير رژيم هاي آبياري و كاربرد قارچ ميكوريزا بر كارايي زراعي مصرف آب محصول كنجد Winter 1392
فرآيند تبادل آنيونی به منظور حذف نيترات و رهاسازی آن با استفاده از زئوليت اصلاح‌شده با سورفکتانت Spring 1392
امکان کاربرد برگ سدر و خاکستر آن براي جداسازي کادميم از آب به وسيله فرآيند جذب سطحي ناپيوسته Fall 1392
تصفيه آب‌های آلوده به نيترات با استفاده از ميکرو و نانوساختارهای جاذب پوشال نيشکر Fall 1391
تصفيه آب‌های آلوده به نيترات با استفاده از ميکرو و نانوساختارهای جاذب پوشال نيشکر Fall 1391
مطالعه کيفيت شيميايی و آلودگی آب زاينده‌رود در بالادست به ديازينون و توان خودپالايی آن Summer 1390
مطالعه کيفيت شيميايی و آلودگی آب زاينده‌رود در بالادست به ديازينون و توان خودپالايی آن Summer 1390
مطالعه کيفيت شيميايی و آلودگی آب زاينده‌رود در بالادست به ديازينون و توان خودپالايی آن Summer 1390
تخمين "آب آبی" و "آب سبز" با استفاده از مدل در حوضه آبريز همدان- بهار Fall 1389
اثر آبياری با پساب فاضلاب تصفيه‌ شده شهری روی عملکرد و کيفيت گندم و برخی ويژگی‌های خاک در منطقه سيستان Winter 1385
تأثير پساب تصفيه شده بر خصوصيات هيدروليکی انواع قطره چکان‌ها در سيستم آبياری قطره‌ای Fall 1383
بررسی ويژگی‌های مکانيکی پوشش بتنی کانال‌های آبياری حاوی خاکستر پوسته شلتوک در محيط‌های سولفاته Summer 1382

تحت نظارت وف ایرانی