شما اینجا هستید

3- باتر، م.، ح. احمدی. و عابدی کوپایی، ج. 1401. روش جدیدی برای اندازه‌گیری میزان نفوذپذیری وخاصیت عایقبندی مصالح خاکی در مقابل رطوبت و بارندگی درمحوطه های باستانی وبناهای تاریخی، پژوهه باستان سنجی، 7(2):37-56

Journal Papers
ماه: 
Spring
Year: 
1401

تحت نظارت وف ایرانی