شما اینجا هستید

پروژه های تحقیقاتی

university_research
ناظر طرحهی تحقیقاتی ملی
مدل رياضي برآورد پتانسيل اسمزي خاكهاي منطقه اصفهان
پاركهاي علمي و فرهنگي كودكان
بررسي استفاده از پسابهاي نمكي در آبياري فضاي سبز
project_and_industry
تأثیر پوششهای شناور بر کاهش تبخیر از مخازن روباز ذخیره آب
ساخت و ارزيابی ميکروکپسول های حاوی نانومواد مغذی در محيط هيدروپونيک
بررسی توابع توليد يک نوع محصول زراعی در اثر آفات در شرايط کم آبی و خشکسالی
كاربرد پوسته برنج در پوشش بتني كانالهاي آبياري
تأثيرمتقابل مواد جاذب رطوبت طبیعی و مصنوعی بر خصوصيات هيدروليكي خاك
پهنه بندي خشكسالي استان اصفهان
بهينه سازی و کاربرد آبهای نامتعارف در پارکها و فضای سبز اصفهان
بررسي و مطالعات چگونگي حركت عناصر سنگين و تركيبات آلوده زاي آروماتيكي و روشهاي مناسب جذب و تجزيه آنها با استفاده از روشهاي گياه پالايشي در خاكهاي آلوده تالاب شادگان در خوزستان مرتبط با اثرات اشغال جنگي كويت توسط عراق
تاثير لندفيل اصفهان بر آلودگي منابع آب زيرزميني
تأثير زئوليت و زئوليت اصلاح شده با سورفکتانت بر آبشویی نيترات به منظور كاهش مصرف نهاده ها و كاهش آلودگي آبهاي زيرزميني

تحت نظارت وف ایرانی