شما اینجا هستید

بررسي و مطالعات چگونگي حركت عناصر سنگين و تركيبات آلوده زاي آروماتيكي و روشهاي مناسب جذب و تجزيه آنها با استفاده از روشهاي گياه پالايشي در خاكهاي آلوده تالاب شادگان در خوزستان مرتبط با اثرات اشغال جنگي كويت توسط عراق

بررسي و مطالعات چگونگي حركت عناصر سنگين و تركيبات آلوده زاي آروماتيكي و روشهاي مناسب جذب و تجزيه آنها با استفاده از روشهاي گياه پالايشي در خاكهاي آلوده تالاب شادگان در خوزستان مرتبط با اثرات اشغال جنگي كويت توسط عراق

Select Research Type: 
project_and_industry

تحت نظارت وف ایرانی