شما اینجا هستید

هيدروتكنيك و طراحي استخرها

سرفصل: منابع آب و آبرساني براي پرورش ماهي(چاه، رودخانه، چشمه، دريا و درياچه)، روشهاي طبيعي و مكانيكي آبرساني، جمع آوري و ذخيره آب،آزمایشهای دانه بندی خاکها، پلاستیسیته خاک، ترکم خاکه، روشهاي ايجاد تراكم خاكهاي چسبنده و غير چسبنده(آزمايشگاهي و صحرايي)،تلفات آب در استخرها، روشهاي محاسبه نفوذپذيري (آزمايشگاهي و صحرايي)، روشهاي تخمين تبخير (محاسباتي و صحرايي)، سرفصل آزمايشگاه: محاسبه ميزان خاكبرداري و خاكريزي، روشهاي آزمايشگاهي تعيين نفوذپذيري

پیش نیازها: 

-

سیاست نمره دهی: 

-

زمان بندی کلاس: 

-

تحت نظارت وف ایرانی