You are here

1- عابدی کوپایی، ج.، م.ح. حکیمیان و آ. معتمدی. اثربخشی سیستم وتیور در بهبود ویژگیهای بیولوژیکی و هدایت الکتریکی فاضلاب. 1401. علوم و مهندسی آبیاری 10.22055/jise.2022.39021.1998.DOI

Journal Papers
Month/Season: 
Fall
Year: 
1401

تحت نظارت وف ایرانی